Pressemeddelelser 

Her kan du læse aktuelle pressemeddelelser fra Venstre i Sønderborg

Pressemeddelelse fra Venstre i Sønderborg Kommune

En stærkere folkeskole – højere faglighed, bedre trivsel og mere frihed

”Vi skal sikre en stærkere folkeskole med mere frihed, faglighed og færre elever i klasserne. En folkeskole hvor flere beslutninger træffes ude på den lokale skole. Med færre projekter, der trækkes ned over hovedet på lærere, pædagoger og elever. Lad nu tiden gå til det vigtige, til kerneopgaven: God undervisning og bedre trivsel. Og giv skolerne frihed til at bestemme mere lokalt. For der er forskel på skolerne i Sønderborg Kommune, og det, der rigtigt på en skole, er det ikke nødvendigvis på en anden.”

I Venstre vil vi bevare og udvikle alle vores folkeskoler. Det faglige niveau i folkeskolerne i Sønderborg Kommune er desværre faldet. Ser vi på de sidste to valgperioder, så lå eleverne i Sønderborg Kommune i 2014 på en 26. plads, når vi ser på de faglige resultater efter niende klasses afgangseksamen renset for de socioøkonomiske forskelle. Nu ligger Sønderborg på plads 46. Det vil sige, at vi er faldet 20 pladser, og det, mener vi ikke, er godt nok.

Venstre ønsker derfor, at der sættes en ny norm for, hvor mange elever, der som udgangspunkt optages i hver klasse. For der skal være ressourcer til at sikre færre elever i klasserne og dermed et bedre grundlag for at understøtte den enkelte elev. For Venstre er udgangspunktet 22 elever i klassen, men den enkelte skole skal have friheden til at gå med andre størrelser efter godkendelse i skolebestyrelsen.

I dag er der flere steder på kommunens skoler, hvor der ikke er tilstrækkelige ressourcer til at løfte inklusionen. Det er desværre blevet en spareøvelse og det går udover børnene. Når der ikke er den rette hjælp, tid og ressourcer til at løfte børn med særlige behov, uden det tager tid fra den samlede børnegruppe, så går det ofte skidt på flere fronter. Det er ikke godt nok. Derfor skal vi sikre flere ressourcer til inklusion, så den enkelte lærer og pædagog fagligt er klædt på til at løfte opgaven.

”Der skal både være tid og ressourcer til at løfte alle børn, samt sikre deres faglige og sociale udvikling. Men der skal også være ressourcer til at sikre hurtig hjælp til de børn, der har særlige behov.”

Det gælder bl.a. på ordblindeområdet, som vi ønsker mere fokus på. Der skal indføres mere systematisk brug af ordblindetest i vores skoler, og lærerne i indskolingen skal klædes bedre på til at kunne anvende ordblinde-risiko-testen og spotte ordblindhed. Når tal- eller ordblindhed konstateres, skal skolerne have en reel handlepligt, så det enkelte barn ikke står uden den nødvendige hjælp.

Derudover skal vi have fokus på de højtbegavede elever. Alle børn har ret til at blive fagligt udfordret – også de allerdygtigste elever. Derfor skal der på tværs af skolerne sikres et talentspor for de dygtigste elever.

Venstre ønsker i den kommende valgperiode at bruge flere anlægskroner på at prioritere nybygning, ombygning og et generelt løft at vores skoler.

”Det er en prioritering af fremtiden, og der skal i samarbejde med aktørerne om skolen lægges en plan, der omfatter en opgradering af alle kommunens skoler over den kommende tiårsperiode.”

Venstre er også positive overfor at sikre et langt tættere og stærkere samarbejde mellem friskolerne og folkeskolerne. For mange steder i kommunen bor skolerne dør om dør, og der kan samarbejde være med til at sikre både en stærk folkeskole og en fri grundskole.

”Venstre ønsker at investere massivt i vores folkeskole, men ikke på bekostning af vores friskoler. Derfor ønsker vi en ligestilling mellem skoletyperne i kommunen, så vores friskoler også får adgang til kommunens naturskoletilbud, svømmehaller, skolearrangementer, og at busruterne også planlægges efter friskolernes ringetider og behov.”

Derfor skal pengene grundlæggende følge barnet, hvad end forældrene finder, at det er en folkeskole, en tysk skole eller en fri- og privatskole, der er det bedste for deres barn.

For yderligere information:

Ellen Trane Nørby, Borgmesterkandidat, Venstre, 61624258

Læs pressemeddelelsen i pdf her
Pressemeddelelse fra Venstre i Sønderborg Kommune

Kvalitet, tid og fleksibilitet på børneområdet

I Venstre mener vi, at vi skal sætte barnet før systemet og sikre, at alle børnefamilier i Sønderborg Kommune får de bedste betingelser for at få familielivet til at hænge sammen uanset karrierer og drømme for fremtiden.

”Det kræver, at børnepolitik går hånd i hånd med kommunens andre politikker, og at forældre altid frit kan vælge den institution, der passer deres arbejdstider, deres barns behov, og deres ønsker – for det tilbud, der er det rette for ét barn, det kan virke helt forkert for et andet barn.”

Venstre ønsker at bevare en god og velfungerende dagpleje i hele Sønderborg Kommune. Det gælder både den kommunale dagpleje og de private pasningsordninger. For dagplejen skaber både nærhed i pasningstilbuddene og tryghed for mange børn. Det at styrke dagplejen giver valgfrihed, nærhed og fleksibilitet.

Venstre foreslår, at Sønderborg Kommune indfører modulpasning, så forældre kun betaler for det antal timer, barnet er i børnehave og SFO. Venstre vil sikre, at forældre, der har et mindre behov for pasning, kan få det – og til en pris, der tilsvarende er mindre. Det skaber fleksibilitet, så det ikke indsnævres til at være fuld pakke, morgen eller eftermiddag, når det for nogen i stedet giver mening at have 2 dages eftermiddags-SFO og 3 dages morgen-SFO til deres børn.

”For systemet skal selvfølgelig laves, så det passer til familiernes forskellige arbejdstider, i stedet for at børn og familier skal tilpasse sig kommunen.”

Venstre krævede i budgetforhandlingerne sidste år, at Sønderborg Kommune indførte ret til pasning af eget/egne børn. Det fik vi heldigvis igennem. Men vi ønsker også, at Sønderborg Kommune på linje med en række andre kommuner indfører kombinationspasningstilbud, hvor familier kan kombinere en deltidsplads(modul) med privatpasning.

Kombinationspasning skaber fleksibilitet for familier og tryghed for børnene, fordi det så er en velkendt passer. Men det vil også have positiv betydning for vores arbejdspladser og virksomheder i området, når det handler om at rekruttere og fastholde de dygtige medarbejdere, som de har behov for.

I Venstre sætter vi pris på de private alternativer, fordi de skaber variation og valgmuligheder. De giver os et sammenligningsgrundlag, og de giver os andre erfaringer. Vi mener, det er en styrke for Sønderborg Kommune, at vi har mange forskellige typer af pasningstilbud, fordi det giver forældre mulighed for at vælge netop det tilbud, der passer til deres barn. Derfor ønsker vi, at kommunen positivt skal støtte op om de private passere - ikke modarbejde dem.

I dag sker en skævvridning af dagtilbuddene på en måde, så børn i kommunale daginstitutioner favoriseres og får tildelt flere penge på bekostning af børn i de private og selvejende daginstitutioner, herunder en række af de tyske børnehaver og børn i dagpleje og privat pasningsordning. Derfor vil Venstre ligestille dagtilbuddene.

”For Venstre er det ikke afgørende, hvem der står bag pasningen – det afgørende er, at tilbuddet er af høj faglig og pædagogisk kvalitet, at det er trygt og passer til den enkelte.”

Mange af de mindre pasningstilbud, private børnehaver og private passere ligger også spredt rundt i kommunen og er derfor også med til at skabe nærhed i tilbuddene så aktiviteter og liv understøttes rundt i vores mindre landsbyer og bysamfund. Derfor ønsker vi at styrke samarbejdet imellem de private og de kommunale pasningsordninger.

Venstre støtter op om at indføre et minimum af normeringer i dagtilbud. Børn skal ses, høres, forstås og have rammerne og støtten til at kunne udvikle sig. Det kan også være en forringelse af arbejdsmiljøet, hvis man som pædagog ikke føler, der er tid nok til omsorg og trivsel eller udvikling af børnenes kompetencer.

”Det er hverken rimeligt overfor børnene eller pædagogerne. Venstre vil derfor give frihed til faglighed og lade pengene følge med børnene. Det vil give bedre vilkår, lokalt ansvar og frigøre pædagogernes tid til kerneopgaven.”

For yderligere information:

Ellen Trane Nørby, Borgmesterkandidat, Venstre, 61624258

Læs pressemeddelelsen i pdf herPressemeddelelse: fra Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Venstre i Sønderborg Kommune

Moderne klimaskole og renoveringsplan for folkeskolerne

Sønderborg Kommunes folkeskoler trænger alle i større eller mindre omfang til renovering. Nogle af skolerne er decideret nedslidte, og det halter med både indeklima, kvaliteten af faglokaler, udenoms-arealer og den grønne bygningsrenovering, der burde være en selvfølge i en ProjectZero-kommune.

Når vi fem partier ønsker en stærkere folkeskole i Sønderborg Kommune, hvor frihed, faglighed, ordentlige forhold for lærerne og bedre tid til den enkelte elev, så forudsætter det også politisk vilje til at investere i vores fælles folkeskole. Den vilje har vi, og der skal i den grad handling og prioritering til efter år med snak. Derfor ønsker vi at bygge fremtidens klimafolkeskole et sted i kommunen udenfor Sønderborg by. En spritny skole, der er grøn, CO2-neutral og med godt indeklima og svanemærke. 

”Den seneste skole, der blev bygget i Sønderborg Kommune, er Humlehøjskolen. Den stod færdig i 1973. Så det er næsten 40 år siden, der sidst blev bygget en skole, som ikke var en genopbygning efter brand eller indeklimaproblemer. Det er ret tænkevækkende og viser også den manglende prioritering af vores fælles folkeskoler.”

Der er selvfølgelig gjort noget ved skolerne gennem tiden, men de midler, der har været sat af til renovering, har ikke kunnet stå mål med den nedslidning, tiden og brugen af skolerne har medført. Derfor kan det heller ikke undre, at skolerne ser nedslidte og utidssvarende ud rundt i kommunen.

”Der er sket meget, siden den sidste folkeskole blev bygget i Sønderborg i 1973. Hele digitaliseringen, klimadagsordenen og udfordringerne med inklusion i skolerne. Derfor ønsker vi, at vi bygger fremtidens klimafolkeskole i en by i kommunen udenfor Sønderborg by. En spritny skole, der er grøn, og som kan være et samlende og inkluderende omdrejningspunkt for lokalsamfundet, ligesom vores øvrige skoler er. En CO2-neutral og svanemærket skole. 

Renoveringen af skolerne skal også være ’tro’ mod skolerne. Tag eksempelvis Ahlmann-Skolen set fra Kongevej. Den udstråler historie, stabilitet og autoritet. Andre skoler har deres udtryk. Vi ønsker også, at Ahlmann-Skolen skal genetableres som en skole med overbygning, så den har elever på alle klassetrin fra 0.-9. klasse.

Kommunikation er mere end blot ord. Hvad skal en tilflytterfamilie ikke tænke, hvis de sammenligner vores skoler med f.eks. Ørstedsskolen på Langeland, og hvad tænker en lærer, når vedkommende få at vide, at han/hun skal levere den ypperligste undervisning i Danmark og gerne verden, men så bliver præsenteret for en skole med dårligt indeklima, manglende faglokaler, ødelagte legeredskaber mm.

I den seneste byrådsperiode måtte der en ekstrabevilling til for at få repareret toiletterne – det var vigtigt for vores børns trivsel og helt nødvendigt, men det fortæller desværre også lidt om, hvor dårlig standarden er mange steder. Så vi skal have lavet en langsigtet plan for renovering og modernisering af skolerne. En plan, hvor vi når hele kommunen rundt. En plan, der omfatter og involverer alle folkeskoler i kommunen. Og hvor alle skolebestyrelser og elevråd aktivt bliver inddraget i processen, så det, der er vigtigt lokalt, også er det, der politisk kan indgå i prioriteringen og flerårsplanen.

”Vi skal have skoler, der har en fremtoning, så man tænker, at her kunne jeg godt tænke mig, at mine børn skulle gå.”

Det blå valgforbund vil i den kommende byrådsperiode arbejde for, at vi får:

·       En langsigtet renoverings- og moderniseringsplan for alle kommunens folkeskoler

·       At der findes penge til at bygge en topmoderne klimafolkeskole i en af kommunens mindre byer

·       At Ahlmann-Skolen renoveres i sin ånd og bliver gjort til en 0.-9.-klassesskole igen.

For yderligere information:

Stefan Lydal, Spidskandidat, Dansk Folkeparti, 27903718

Jesper Esbensen, spidskandidat, Det konservative Folkeparti, 21683791

Marius Smoc, spidskandidat, Liberal Alliance, 71127558

Bo Kleis Christensen, Spidskandidat, Nye Borgerlige, 40750949

Ellen Trane Nørby, Borgmesterkandidat, Venstre, 61624258

Se pressemeddelelsen i pdf her
Pressemeddelelse: fra Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Venstre i Sønderborg Kommune

Frit valg og friplejehjem i Sønderborg Kommune

 

Når vi i de kommende år bliver flere ældre i Sønderborg Kommune, så er det vigtigt, at der er frit valg i ældreplejen. Samt at vi i takt med, at der skal være flere plejehjem også giver plads til friplejehjem med inspiration fra Dalsmark i Rinkenæs vi alle kender.

”Vi ønsker et friplejehjem på Als i naturskønne omgivelser, hvor omsorg, nærvær og naturen kan skabe en fredfyldt og smuk afslutning på ældres tilværelse. Mange af de erfaringer, vi har fra landets hospice, kan med fordel tages med i etableringen, så vi skaber et plejehjem, hvor ro og hjem er mere i fokus end sygdom og afslutning. ” 

Derfor ønsker vi fem partier, at der i det nye byråd træffes beslutning om, at der fremover skal gives mulighed for et friplejehjem på Als og et i Sønderborg, så der over hele kommunen er reel mulighed for frit valg af plejehjem i nærområdet.

”Det handler om at sikre, at vi både har gode offentlige og private friplejehjem i Sønderborg Kommune, så der som ældre reelt er noget at vælge imellem. En god balance mellem kommunale og friplejehjem med hver sin profil og fokus, vil også være med til at sikre en større bredde i tilbuddene til ældre og deres pårørende, når beslutningen om livets sidste hjem skal træffes. ”

Det er derudover vigtigt for vi fem partier, at der generelt sker et løft af ældreområdet i Sønderborg Kommune. Gennem de senere år er der gennem ”demografi-puljen” tilført flere penge svarende til den takt i hvilken der er blevet flere ældre, men serviceniveauet som sådan er ikke løftet. Vores medarbejdere løber stadig stærkt, der er højt sygefravær og mange ældre oplever, at der er mange og skiftende plejere omkring deres hjem. Det må og skal vi gøre bedre. Derfor ønsker vi fem partier at sikre flere penge til ældreområdet ved at reducere i bureaukrati og få flere i arbejde.

Vi fem partier ønsker også mere frit valg i ældreplejen og flere områder, hvor pengene følger den enkelte ældre, så den enkelte ældre i videst muligt omfang kan få den seniortilværelse og ældreliv som vedkommende ønsker.

Som en del af et styrket frit valg ønsker vi også, at der ses på hvordan opgaver på ældreområdet fremover udbydes, så der kan sikres flere reelle valgmuligheder. Vi ønsker en ældrepleje, hvor værdighed, omsorg og kvalitet er i højsædet, og hvor den enkelte ældre møder færre men velkendte plejere. Vi støtter at organisere hjemmeplejen i mindre og selvstyrende teams, hvor den enkelte medarbejder også fagligt får større muligheder, og hvor vi forhåbentligt kan nedbringe sygefraværet, styrke arbejdsglæden og sikre en bedre rekruttering af medarbejdere til ældreplejen.

”Vi kan og skal løfte vores ældrepleje, sikre frit valg og moderne tilbud, der matcher den enkelte ældres ønsker. Det skylder vi de ældre, der har knoklet for at bygge vores samfund op. De skal trygt kunne stole på, at vi tager os godt af dem i alderdommen og at vi sikrer, at de kan vælge det tilbud, der passer dem. ”

For yderligere information:

Stefan Lydal, Spidskandidat, Dansk Folkeparti, 27903718

Jesper Esbensen, spidskandidat, Det konservative Folkeparti, 21683791

Marius Smoc, spidskandidat, Liberal Alliance, 71127558

Bo Kleis Christensen, Spidskandidat, Nye Borgerlige, 40750949

Ellen Trane Nørby, Borgmesterkandidat, Venstre, 61624258

Se pressemeddelelsen i pdf her
Pressemeddelelse: fra Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Venstre i Sønderborg Kommune

Bredt samarbejde, fornyelse og en stærkere Sønderborg Kommune

Det bliver et stærkt borgerligt liberalt valgforbund, der går til kommunalvalg den 16. november i Sønderborg Kommune. Det står klart efter partierne Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Venstre den 5. september 2021 har indgået et valgteknisk valgforbund.

Partierne er både enige om, at Sønderborg kommune behøver en ny borgerlig liberal borgmester, og at der på en række punkter er behov for en ny politisk retning for kommunen.

Partierne er enige om, at den negative fraflytning fra kommunen skal vendes, så Sønderborg kommune igen bliver en attraktiv tilflytterkommune, men det kræver målrettet handling og bedre samarbejde på tværs af kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og en række andre aktører.

  • Bedre drift af kommunen - reduktion af bureaukrati og administrationsudgifter, så der er råd til at styrke kernevelfærden – børn, skole, handicap- og ældreområde.
  • Investeringer i hele kommunen, så udvikling og vækst kommer hele kommunen til gavn
  • Sønderborg kommune skal fortsat styrkes som en erhvervsvenlig kommune, hvor såvel etablerede som iværksættervirksomheder oplever bedre rammevilkår
  • Styrkelse af frit valg og ligebehandling af offentlige hhv. private aktører på såvel børne, skole, ældre og andre områder.
  • Den kedelige bundplacering som den kommune i Sydjylland, der har færrest ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse skal ændres. Der skal stilles krav og folk skal mødes med forventninger om, at de lærer dansk, kommer i arbejde og er selvforsørgende.

De fem partier ønsker også en kommune, hvor borgerinddragelsen bliver reel, og det brede politiske samarbejde genskabes. Og så skal kommunen drives bedre og mindre bruges på bureaukrati og administration, så pengene i stedet kan bruges på at styrke skoleområdet og sikre en værdig ældrepleje med mere frit valg.

Det tekniske valgforbund ændrer ikke på, at der er tale om 5 forskellige partier, der stiller op i hver deres ret, men hvor det tekniske valgforbund sikrer, at der ikke sker stemmespild. 

Partierne udtaler om aftalen:

 Stefan Lydal, Spidskandidat, Dansk Folkeparti, 27903718

”Det glæder mig meget at det er lykkedes at samle alle de borgerlige partier i et fælles valgforbund. Vi står stærkere sammen, og deler alle ønsket om en anden retning for Sønderborg. Vi har brug for forandring og en ny politik på en række områder: vi skal have sat borgeren i centrum, hvis vi vil borgerinddragelse kræver det også at vi lytter, når f.eks. lokalbefolkningen i Kværs siger nej til et biogasanlæg. Eller naboer, der klager over generne fra en moske i et boligkvarter, så skal vi turde at nedlægge et forbud, fremfor at forsøge at lovliggøre aktiviteterne. Vi skal have et retningsskifte i udlændingepolitikken, ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i Sønderborg Kommune koster hvert år samfundet 370 mio. kr., det er vi simpelthen nødt til at handle på.”

Jesper Esbensen, spidskandidat, Det konservative Folkeparti, 21683791

” Med dette valgforbund sikrer vi at alle borgerlige stemmer kommer til at pege på en borgerlig borgmester. Efter 8 år med socialdemokratisk styre har vi brug for nye visioner og ideer. Vi har brug for politikere, der vil tale Sønderborgs sag. Vi skal have styrket erhvervslivet, klima og natur, skolerne, universitetet, ældre og familiepolitikken og udviklingen i Sønderborg. Vi ser frem til et godt samarbejde og håber, at vi udover dette tekniske valgforbund kan find et par mærkesager, som vi i fællesskab kan føre frem under valgkampen.”

Marius Smoc, spidskandidat, Liberal Alliance, 71127558

”Liberal Alliance Sønderborg kommune er meget tilfreds med, at det er lykkes at samle alle de borgerlige partier i et fælles teknisk valgforbund. Møderne, der har ført frem til i dag, har alle været positive og konstruktive, så der er kun grund til at tro, at vi får et fortrinligt samarbejde fremadrettet. Sønderborg byråd har brug for et flertal, der tager fat om de problemer, som vi har i kommunen, så vi får mindre og ikke mere bureaukrati, mere og ikke mindre valgfrihed samt væsentlig større faglighed i vore folkeskoler. Dette kræver et borgerligt flertal for at kunne lykkes."

Bo Kleis Christensen, Spidskandidat, Nye Borgerlige, 40750949

 Vi glæder os i Nye Borgerlige i Sønderborg over, at det er lykkedes at skabe et solidt tværpolitisk samarbejde, i hele den blå del af byrådet. Det er positivt for det fremtidige samarbejde, at vi har fælles visioner og perspektiver. Ingen opnår noget alene, kun gennem et solidt samarbejde. Det samarbejde anser vi med dette valgforbund for grundlagt. Og husk: Stem som du plejer og få mere af det samme – Eller stem på Nye Borgerlige!”

Ellen Trane Nørby, Borgmesterkandidat, Venstre, 61624258

”Jeg glæder mig over, at vi med vores fælles blå valgforbund viser, at vi er et stærkt alternativ til at lede Sønderborg Kommune og sikre en veldrevet kommune, hvor der investeres mere i børn, skoler, handicap og ældreområdet. Og derudover fokuseres målrettet på at skabe vækst, arbejdspladser og udvikling i hele kommunen, så vi kan få bremset den massive befolkningsfraflytning som vi har set de seneste valgperioder. Vores fælles valgforbund viser også viljen til bredt tværpolitisk samarbejdet og ønsket om at nytænke den måde Sønderborg Kommune driver politik på, så borgerinddragelsen bliver reel og der generelt topstyres mindre.”

Se pressemeddelelsen i pdf her